Produkten har lagts till i din varukorg

Varukorg (0)

3500,00 kvar till fri frakt

Fri frakt!

Vi erbjuder fri frakt vid order med totalsumma över 3500.00

Totalt

Exkl. moms

Gå till kassan

Användarvillkor

Underhållstjänsten

Gäller fr.o.m. 2022-03-01 och tills vidare.
1. Allmänt
Dessa allmänna villkor gäller när Farmers First AB org. nr 559221-4059 (Farmers First), eller annat bolag inom samma koncern, tillhandahåller företag en eller flera digitala tjänster och funktioner, innefattande men inte uteslutande funktionalitet för underhåll av redskap och maskiner, e-handel samt stöd och information kopplat till dessa processer. Sammantaget kallas utbudet för Tjänsten. En Användare som väljer att registrera sig för att använda Tjänsten förbinder sig samtidigt att följa dessa allmänna villkor och eventuella andra ordningsregler och instruktioner som Farmers First från tid till annan publicerar via Tjänsten. En Användare är även skyldig att iaktta gällande lagar, regler och myndighetsbeslut vid användningen av Tjänsten.

2. Tjänsten

2.1 Registrering
Användare beställer Tjänsten genom att ansöka om registrering av ett konto hos Farmers First.
  • En företrädare för ett företag kan registrera sig som kund hos Farmers First på hemsidan. Registreringen kräver e-legitimation och att man har en officiellt registrerad funktion/position för företaget.
  • När ett företag är registrerat kan företrädare för bolaget bjuda in fler användare. Det går också att lägga upp redskap, maskiner och andra objekt. Inköp av produkter i e-handel kan göras enligt de befogenheter som varje användare fått när de läggs till av företrädaren för företaget. Det är företrädaren för bolaget som ansvarar för att bjuda in nya användare och avsluta/ta bort de användare som inte längre ska kunna använda funktionaliteten för företagets räkning.
  • Alla åtgärder avseende företaget, tillägg av användare, förändringar av företagsuppgifter, etc., lagras i en logg för företaget för att säkerställa kontroll och uppföljning.
  • När ett företag bjuder in fler användare krävs det att Användaren registrerar sig för Tjänsten. Användaren blir då automatiskt knuten till företaget med den behörighet som angivits vid inbjudan. När en användare registrerar sig skapas inloggningsuppgifter som används för Tjänsten. En redan registrerad användare kan knytas till ett företag utan att registrera sig på nytt.
  • Avtal om Tjänsten ska anses ha ingåtts mellan Användare och Farmers First när registreringen fullbordats och godkänts. 

2.2 Åtkomst
Åtkomst till Tjänsten kräver tillgång till internet. Det är Användarens ansvar att tillse och bekosta tillgång till internet. Inloggning till Tjänsten görs i en browser eller i Farmers First-appen beroende på vilka funktioner i Tjänsten som ska användas. Genomförande av redskaps- och maskinunderhåll sker i appen som finns för Android och iOS. Övriga funktioner görs i en webbläsare på telefon, platta eller dator. Användaren behöver säkerställa att uppdaterad version av appen används, och att Användaren har en uppdaterad version av sin webbläsare. Vissa webbläsare har en avvikande funktionalitet, men de vanligast förekommande webbläsarna på respektive operativsystem fungerar normalt sett. Om problem uppstår ska felrapportering ske med Chrome för Android och pc, och Safari för Apple datorer, iPhone/iPad.

 

2.3 Underhållsfunktionalitet
Tjänsten innehåller funktionalitet för att på ett effektivt sätt sköta det löpande underhållet på redskap, maskiner och utrustning. Underhållsplanen byggs av användaren för att passa användning, ålder och förutsättningar för underhållsobjektet. Det finns olika behörigheter i systemet och det krävs rätt behörighet för att, t.ex. skapa och ändra en underhållsplan.


2.4 Köp
Det är kostnadsfritt att registrera sig för Tjänsten och att skapa Användare. Köp förekommer i Tjänsten.
De för Tjänsten tillämpliga villkoren för debitering av användandet av underhållsfunktionaliteten gäller enligt det som kommuniceras i Tjänsten. En av debiteringsmodellerna är antalet underhållsobjekt. Det är företrädare för företaget som använder Tjänsten som ansvarar för vilka underhållsobjekt som läggs upp, och därmed för att debiteringsunderlaget är korrekt.


Tjänsten ger även möjlighet till andra köp från Farmers First. Köp kräver rätt behörighet. Det är företrädare för företaget som ansvarar för vilka användare som ges tillräcklig behörighet för att kunna genomföra köp. Köp gjort av någon med rätt behörighet är bindande. Köp kan komma att verifieras med stöd av id-handling eller BankID.

2.5 Uppladdningar
Det finns möjlighet att ladda upp digitala dokument och bilder i tjänsten, t.ex. dokumentation tillhörande ett redskap eller en maskin och bilder på genomfört underhåll. Det är Användaren som ansvarar för att den information och de dokument och bilder som laddas upp i tjänsten inte står i strid med tillämplig lagstiftning (att man har rätt att använda informationen.). Användaren får inte heller använda tjänsten på ett sådant sätt att Farmers First eller annan drabbas av olägenhet eller skada. Användare får således inte via Tjänsten hantera digitala dokument som t.ex. gör intrång i tredje parts rättigheter eller dokument och bilder som kan uppfattas som stötande eller förargelseväckande. (T.ex. framställningar med hatiskt, hotfullt eller pornografiskt innehåll, eller som uppmanar till våldshandlingar eller hets mot folkgrupp.)


2.6 Säkerhet, kryptering och lagring
För att hantera redskapens och maskinernas hela livscykel effektivt behöver information finnas lagrad i ett system. Farmers First sparar den information som läggs in för att kunna erbjuda effektiv funktionalitet. Informationen är skyddad med marknadsledande funktioner för inloggning, kryptering och lagring.
En kunds information är bara tillgänglig för Farmers First, företaget och de användare som företrädaren för en verksamhet valt att ge tillgång. Farmers First varken säljer eller delar med sig av information till annan part.

 

2.7 Farmers Firsts kommunikation med Användare
Farmers First kommunicerar med Användare via bl.a. e-post, SMS och pushnotiser. Det gäller inbjudningar till en ny användare att använda tjänsten, på uppdrag av en annan användare, och information om status och påminnelser. En del av kommunikationen kan anpassas av Användaren för att på bästa sätt stödja den aktuella verksamheten.


2.8 Lagring
Innehåll i Tjänsten, såsom underhållsplaner med dokumentation och historik över transaktioner av maskiner, reservdelar, tillbehör och förbrukningsvaror, lagras under den tid Användare har ett konto hos Farmers First. 

Vid avslut av ett konto hos Farmers First raderas all information med undantag för den information som måste lagras av lagliga skäl. (T.ex. bokföringslagen som kräver att affärstransaktioner lagras en viss tid.) 

 

3. Ändring i Tjänsten
Farmers First har rätt att när som helst göra ändringar i Tjänsten. Farmers First förbehåller sig rätten att fortlöpande utveckla, utöka, inskränka eller i övrigt förändra Tjänstens utformning, tekniska funktioner, system, tekniska förutsättningar för åtkomst av Tjänsten och övriga komponenter samt villkoren

för dessa. I linje med namnet Farmers First görs denna typ av förändringar med stor omsorg om kunden/användaren.


4. Tillgänglighet
Tjänsten är normalt tillgänglig 24 timmar per dygn, sju (7) dagar i veckan, året runt. Farmers First garanterar dock inte och ansvarar heller inte för att Tjänsten är fri från eventuella fel, förseningar och/eller avbrott. Farmers First förbehåller sig rätten att när som helst tillfälligt avbryta tillhandahållandet av Tjänsten för serviceändamål, t.ex. buggrättningar, underhåll och uppgraderingar.

 

5. Användarens ansvar för åtkomst till Tjänsten m.m.
Användaren ansvarar för:  

  • Att ha och bekosta för Tjänsten nödvändiga anslutningar och utrustning, bl.a. en fungerande Internetanslutning och digitala enheter, app och webbläsare som är uppdaterade och möjliggör åtkomst till Tjänsten.
  • Riktigheten i den information som lämnas i samband med registrering och användande av Tjänsten.
  • Att fortlöpande uppdatera sina kontaktuppgifter.
  • Att personlig och användarspecifik information såsom användaridentitet och lösenord eller andra handlingar, certifikat eller enheter som kan nyttjas för åtkomst till Tjänsten förvaras på ett betryggande sätt och inte används av eller avslöjas för någon obehörig. Om en Användare misstänker att sådan information kommit någon obehörig tillhanda eller på annat sätt missbrukas, är Användaren skyldig att omedelbart vidta åtgärd för att begränsa åtkomst till Tjänsten och informera Farmers First om den uppkomna situationen.

6. Användarens ansvar för användning av Tjänsten

Användare ansvarar för aktiviteter som vidtas i Tjänsten. Företrädare för ett företag ansvarar för att det vid varje tidpunkt är rätt Användare som har givits lämplig behörighet. Användare ansvarar således bl.a. för eventuell överföring av information och digitala dokument och bilder som vidtas av Användaren inom ramen för Tjänsten. Användaren ansvarar för att de digitala dokument och bilder som Användaren sparar i Tjänsten inte står i strid med tillämplig lagstiftning. Användare får inte använda Tjänsten på sådant sätt att Farmers First eller annan drabbas av olägenhet eller skada.

Användare får således t.ex. inte via Tjänsten hantera digitala dokument som gör intrång i tredje parts rättigheter eller som kan uppfattas som stötande eller förargelseväckande såsom t.ex. framställningar med hatiskt, hotfullt eller pornografiskt innehåll eller som uppmanar till våldshandlingar eller hets mot folkgrupp.

Om Farmers First misstänker att en Användare använder Tjänsten i strid med detta avsnitt har Farmers First rätt att utan föregående meddelande till Användaren radera och/eller förhindra att Användaren överför information och/eller digitala dokument samt rätt att stänga av Tjänsten för Användaren och säga upp Avtalet med Användaren med omedelbar verkan, se vidare avsnitt 10.2 nedan.

7. Behandling av personuppgifter
Om du vill veta hur Farmers First behandlar dina personuppgifter när Du använder Tjänsten, läs här


8. Ansvar och ansvarsbegränsningar
Farmers First ansvarar för informationssäkerheten i Tjänsten. Farmers First ansvarar inte för eventuella skador som uppkommer på grund av att Användaren lämnat felaktig information vid registrering, på grund av Användarens felaktiga hantering av Tjänsten eller på grund av Användarens felaktiga hantering av den information som krävs för åtkomst till Tjänsten.

 

Farmers First ersätter endast Användare för styrkta och skäliga kostnader som uppkommit som en direkt följd av vårdslöshet från Farmers Firsts sida. Farmers First ersätter dock inte Användare för indirekta kostnader, skador eller förluster, såsom t.ex. utebliven vinst eller andra följdskador, såvida inte Farmers First har handlat uppsåtligt eller grovt vårdslöst.

Oaktat vad som anges ovan är Farmers Firsts sammanlagda ersättningsskyldighet gentemot en Användare under varje tolvmånadersperiod begränsad till ett belopp motsvarande en fjärdedel (25 %) av vid var tid gällande prisbasbeloppet enligt Socialförsäkringsbalken (2010:110). Användare är skyldiga att framställa krav på ersättning till Farmers First inom tre (3) månader efter det att skadan upptäckts eller borde ha upptäckts. Om en Användare inte gör detta förlorar Användaren rätten att göra kravet gällande.

 
9. Force majeure
Farmers First är befriat från ersättningsskyldighet eller annat ansvar om skada eller underlåtenhet att handla beror på ett hinder utanför Farmers Firsts kontroll som Farmers First inte skäligen kunde ha förväntats räkna med och vars följder Farmers First inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit, innefattande men inte begränsat till t.ex. krig, naturkatastrofer, lockout eller annan arbetskonflikt, brand, avbrott i energiförsörjning, samt avbrott i driften av elektronisk databehandling som orsakats av ovanstående. Detsamma gäller om underleverantör till Farmers First drabbas av hinder som avses i detta avsnitt.

10. Avstängning och avslutande av Tjänsten

10.1 Användarens rättigheter

En Användare har rätt att när som helst säga upp Avtalet genom att skicka en skriftlig begäran till Farmers First att Användaren önskar avregistrera sitt konto. För Företagsanvändare är det Firmatecknaren som har rätt att säga upp Avtalet för Företagsanvändarens räkning. 

10.2 Farmers Firsts rättigheter
Farmers First har genom skriftlig underrättelse till Användaren rätt att, helt eller delvis, avsluta Tjänsten för en Användare och säga upp Avtalet med omedelbar verkan om Användaren bryter mot sina åtaganden enligt Avtalet eller mot författning, myndighetsbeslut eller lämnade instruktioner.

Farmers First har vidare genom skriftlig underrättelse till Användaren rätt att, helt eller delvis, avsluta Tjänsten för en Användare och säga upp Avtalet med tre (3) månaders uppsägningstid.

Farmers First har även rätt att, helt eller delvis, avsluta Tjänsten för en Användare och säga upp Avtalet utan iakttagande av uppsägningstid om Användaren inte använt Tjänsten under en period om ett (1) år.

10.3 Dödsfall
Vid dödsfall förbehåller sig Farmers First rätten att avsluta tjänsten och radera data i tjänsten för den avlidne Användaren efter femton (15) månader från dödsfallet.

11. Sekretess
Farmers First ska iaktta sekretess beträffande information som hanteras via Tjänsten och får inte otillbörligen bereda sig tillgång till innehåll eller lämna ut sådan information till obehöriga personer. Farmers First förbehåller sig dock rätten att lämna ut information som Farmers First är skyldigt att avslöja eller lämna ut enligt lag.

12. Immateriella rättigheter

Samtliga rättigheter, innefattande men inte uteslutande alla immateriella rättigheter, till Tjänsten inklusive den tekniska lösningen och eventuellt innehåll däri som Farmers First tillhandahåller tillkommer Farmers First eller dess rättighetsinnehavare och är skyddade enligt lag. 

13. Villkorsändringar

Farmers First förbehåller sig rätten att när som helst ändra och/eller göra tillägg i dessa allmänna villkor. Villkorsändringar ska meddelas Användare på av Farmers First beslutat sätt senast trettio (30) dagar innan ändringen träder i kraft. Farmers First har dock alltid rätt att omedelbart vidta sådana ändringar och tillägg som föranleds av lag, förordning eller myndighetsbeslut. Om ändringar och tillägg inte godkänns av en Användare har Användaren alltid rätt att säga upp Avtalet enligt avsnitt 10 ovan.

14. Överlåtelse och underleverantörer

Användare får inte överlåta detta Avtal, eller sina rättigheter och skyldigheter enligt detta Avtal, utan föregående skriftligt medgivande från Farmers First.

Farmers First har rätt att utan Användarens samtycke helt eller delvis överlåta detta Avtal, eller sina rättigheter och skyldigheter enligt detta Avtal, till bolag som ingår i samma koncern som Farmers First.

Farmers First har rätt att anlita underleverantörer för fullgörandet av sina åtaganden enligt Avtalet.

15. Lagval och tvistlösning
Avtalet regleras av svensk lag. Vid tvist som rör tolkning eller tillämpning av Avtalet ska Farmers First och Användaren i första hand försöka komma överens. Tvisten ska annars prövas av allmän domstol.